ICIM

W czasie wakacji (2006) biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pozyskanie przez szkołę nowych komputerów było możliwe dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. 

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz głównym celem projektu jest m.in.: 
* podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie 
* ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli 
* zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
* wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów i nauczycieli 
* wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej 
* wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego 
* wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej 
* umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym 
* stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym 

Deklarację przystąpienia do projektu wypełniliśmy, z inicjatywy Dyrekcji naszej placówki, już we wrześniu 2005 roku. Szkoła zobowiązała się spełnić wszystkie wymagania dotyczące między innymi przygotowania biblioteki od strony technicznej i zorganizowania stanowisk komputerowych. Po ponad rocznym oczekiwaniu otrzymaliśmy 4 komputery i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. 

Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i inni użytkownicy czytelni zapewnione mają doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Misja ICIM to przede wszystkim:
* umożliwianie uczniom dostępu do edukacyjnych portali i serwisów i tym samym oferowanie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego
* pomoc uczniom i nauczycielom w przygotowaniu różnego rodzaju materiałów potrzebnych do zajęć edukacyjnych
* wyszukiwanie informacji dla nauczycieli i uczniów
* tworzenie i drukowanie dokumentów szkolnych
* udostępnienie trzecioklasistom systemu rekrutacji elektronicznej KSEON OPTIVUM
* gromadzenie i udostępnianie programów multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas integracyjnych.
Centrum wykorzystywane jest również do prowadzenia zajęć przedmiotowo-bibliotecznych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Wszystkim użytkownikom ICIM życzymy umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, pogłębiania wiedzy i zainteresowań oraz miłego surfowania w sieci. 

Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin ICIM.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza